Kvalitetssikring

Faglig kvalitetssikring

 

Kvalitetsmål 

Det faglige innholdet i NEL og tilhørende e-læringskurs skal til enhver tid være oppdatert og korrekt i henhold til norske retningslinjer, lover og god praksis. Alle dokumenter og kurs skal revideres minst hvert tredje år.

Redaksjonen jobber kontinuerlig med oppdatering av eksisterende dokumenter og kurs, og produksjon av nytt innhold ut i fra ny forskning. En sentral kilde er nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vi følger dessuten med på nyheter fra flere hundre internasjonale tidsskrift ukentlig, foruten de skandinaviske legetidsskriftene.

NHI.no har til enhver tid tett dialog med fagspesialister og relevante fagmiljøer for kvalitetssikring av innhold, slik at NEL og tilhørende produkter er optimalt oppdatert og fortsatt skal være ledende i Skandinavia innenfor helseinformasjon.

 

Rutiner 

 • Vårt Content Management Systemgir redaksjonen kontinuerlig oversikter over artikler og kurs som trenger
 • Ingen av våre 7000egenproduserte dokumenter skal være eldre enn 3 år uten revisjon.
 • De 100 mest brukte dokumentene revideres årlig.
 • Brukerne oppfordres til å gi redaksjonen tilbakemeldinger på ønsker, feil og mangler.Disse gjennomgås og suppleres/korrigeres om nødvendig samme dag.
 • Nyheter fra flere hundrenasjonale og internasjonale tidsskrifter gjennomgås ukentlig for å fange opp siste nytt innenfor forskning. Kontroversielle nyheter kvalitetssikres deretter mot norsk ekspertise før det publiseres.
 • Den norske redaksjonen har i tillegg et tett samarbeid med den Svenske og Danske redaksjonen.

 

Redaksjon 

NHI.no har en redaksjon bestående av flere leger, sykepleiere og medisinske journalister:

 • Terje Johannessen, ansvarlig redaktør

Professor i allmennmedisin ved NTNU i over 20 år. Allmennlege i 20 år i Trondheim. Mangeårig erfaring som forsker og underviser. Ledet Senter for samhandling ved Sintef i perioden 1997-2000.

 • Ingard Løge, sjefsredaktør 

Spesialist i allmennmedisin og tidligere universitetslektor ved NTNU. Mangeårig erfaring fra forskning og undervisning.

 • Tor André Johannessen, redaksjonsmedarbeider  

Allmennlege.

 • Silje Barlindhaug, redaksjonsmedarbeider 

Spesialist i allmennmedisin.

 • Peter Dietrich Jost, redaktør  

Forskerbakgrunn med tysk doktorgrad. Spesialist i allmennmedisin. Lege i Storbritannia i 5 år, avsluttet utdanning som General Practitioner. Fullført eksamen MRCGP, medlemskap. Internasjonal prosjektledelse i Nederland (4 år) og Frankrike (1 år). Allmennlege i Norge i 7 år.

 • Anita Baadstø, kursutvikler 

Sykepleier med over 20 års erfaring som sykepleier både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun var i mange år hovedansvarlig for internundervisning av pleie- og omsorgspersonell i Trondheim kommune.

 • Merethe Kvam, redaktør NHI.no 

Medisinsk journalist og redaktør av NHI.no. Skriver nyhetsartikler.

 • Marthe Lein, medisinsk journalist  

Skriver nyhetsartikler for NHI.no.

 

Kildeautoritet 

All medisinsk kunnskap og helseinformasjon som presenteres i NEL, er gitt av personer med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt hvor det tydelig fremgår at informasjonen er gitt av personer/organisasjoner uten kvalifisert medisinsk utdanning.

Der det er mulig, vil informasjon i NEL være støttet av tydelige referanser til kildedata og, dersom tilgjengelig, ha spesifikke HTML-linker til datakildene eller sammendrag i PubMed. I teksten er det for mange referanser indikert kvalitet på studien:

 • Ia- metaanalyse
 • Ib -randomisert, kontrollert studie
 • IIa- kontrollert studie uten randomisering
 • IIb- annen type godt utformet studie
 • III – ikke eksperimentelle studier (epidemiologiske studier)
 • IV – konsensusuttalelser

Dato for siste revisjon og seneste endring av artiklene vil tydelig framgå nederst i det enkelte dokument. Klinisk viktige endringer i en artikkel, eller en total revisjon av artikkelen, betegnes revisjon og angis med suffikset «Rev» i oversiktsmenyene. Denne markeringen beholdes i 6 måneder.

 

Forfatterskap 

Vi tilbyr informasjonen i NEL så klart og tydelig som mulig, og vi tilbyr kontaktadresser for brukere som ønsker ytterligere informasjon eller støtte. I hvert enkelt tekstdokument er det en kontakttjeneste som gjør det mulig for brukere å sende kommentarer til redaksjonen. Alle forespørsler besvares, som regel i løpet av 24 timer.

Hvis ikke annet er angitt, er alle tekstdokumenter i NEL forfattet av NEL sin redaksjon. Fagmedarbeidere som har deltatt i kvalitetssikringen av det enkelte dokument, er oppgitt til sist i dokumentet.

Kvalitetssikring IT

 

Kvalitetsmål 

Norsk Helseinformatikk er utvikler av og drifter produkter som har stor viktighet for fagpersoner innenfor helse, samt for pasienter og publikum. Vårt mål er 100 % oppetid og sikker tilgang til enhver tid gjennom alle nødvendige plattformer.

 

Ansatte IT 

IT-avdelingen består av fire ansatte som arbeider med drift og utvikling av NHI.no sine løsninger:

 • Anders Skjeggestad, IT-sjef

Har det overordnede ansvar for NHI.no sine løsninger, leder utviklingsprosjekter, og gjør også utviklingsarbeid/programmering

 • Kim Robert Blix, systemutvikler

Designer og utvikler løsninger for NHI.no, samt har support på disse

 • Thomas Ervik, systemutvikler og driftsansvarlig 

Deltar på utviklingsprosjekt og har ansvaret for drift av NHI.no sitt IT-utstyr og programvare

 • Mikael Madsen, systemutvikler og prosjektkoordinator 

Deltar på utviklingsprosjekt og har rollen som SCRUM-master